اي كاش

17 می , 2004

ای کاش

ای کاش هنوز آسمان آبی بود دشتها سبز و خورشید تابان بودای کاش هنوز دلها گرم و خونها رنگین بودای کاش هنوز زن، زن بودو مرد، مرد بودآسمان آبی و خونها سرخ بودمرد ایرانی جگرش چون شیرغیرتش آتشین بود
22 می , 2004

باز هم ای کاش

ای کاش بالی داشتم به وسعت ایرانمی گشتم گرداگرد ایران می سرودم شعری، در وصف ایرانقصیده ای، غزلی؛در مدح ایران در مدح کوهش، جنگلش، بیابانش دشتش، بیشه اش، دریایش خاکش، آفتابش، بادش آبش، راهش، گلستانشقصیده ای به روشنی آفتاببه زیبایی مهتابغزلی به گرمی خورشیددر خور سرزمین خورشید