آن‌ها ندیدند

انتظار
در آرزوی معجزه
۲۹ شهریور , ۱۳۸۳
ماه
ماه را دوست دارم
۲۹ شهریور , ۱۳۸۳
دخترک

دخترک، بزرگ زن

نشسته بر کرسی مرارتِ زندگی دست بر دستگیره های امید چهره پوشیده در تب سیاه خاموشی و گرسنگانِ بی دل، هیچوقت ندیدند پاکی دلِ پاکِ او را و هنوز هم نمی بینند و شاید، باز هم نبینند و ندیدند و گذشتند و نفهمیدند که چه رازی آرمیده بود، در آن چشمهای خمار خفته در سیاهی روز

پاسخی بگذارید