دم جنبانک پیر ...

اشغال اراضی فلسطینی
اشغال و باز هم اشغال
۱۴ شهریور , ۱۳۹۳
درباره اشمیت
انگار هیچ وقت زنده نبودم
۱۴ شهریور , ۱۳۹۳
دیدن، انتزاع

پاسخی بگذارید