نقطه سر خط

تنهایی
اندوه مرد ایستاده ...
۲۱ شهریور , ۱۳۹۳
نمایش ما, فرهاد تجویدی
نمایش «من»؛ نمایش ما
۲۱ شهریور , ۱۳۹۳
خسته,تنها

پاسخی بگذارید