دکتر علیرضا امیدوند / زندگی، فناوری و فراتر از آن

چند وظیفه‌ای